| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Mira Kallio-Tavin 10 years, 11 months ago

 

 

 

 

 Suomen InSEA ry, InSEA i Finland rf, InSEA Finland

 

 

Suomen InSEA ry – InSEA i Finland rf on UNESCON alaisen, kansainvälisen taidekasvatusjärjestön InSEAn International Society for Education through Art jäsenenä toimiva yhdistys. Suomen InSEAn toiminnan tavoitteena on kansainvälisten ja kansallisten kontaktien solmiminen ja ylläpitäminen Insean ja UNESCOn hengessä. Toiminnassa painottuu tiedottaminen ja kansanvälisen yhteistyön edistäminen. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tekee tunnetuksi Euroopan alueellista ja maailmanlaajuista taide- ja kulttuurikasvatukseen sekä monikulttuurisuuteen liittyviä tapahtumia ja julkaisutoimintaa. Yhdistys pitää yllä yhteyksiä InSEA:n maailmanneuvostoon, InSEA web ja Euroopan alueelliseen neuvostoon (ERC), Euroopan InSEAan. Suomen InSEA:n tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, keskustelufoorumina ja tiedottajana. Suomen InSEA järjestää vuosittaisen seminaarin. Vuoden 2013 seminaari järjestetään Aalto-yliopistossa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa 4.10.2013. Lisätietoja antaa puheenjohtaja Mira Kallio-Tavin.

 

Suomen InSEAn jäsenmaksutapa on muuttunut vuoden 2011 alusta. Tähän saakka Suomen InSEA on perinyt jäsenistöltään jäsenmaksut ja tilittänyt ne edelleen kansainväliselle InSEAlle. Tämä käytäntö on aiheuttanut kansainväliselle InSEAlle epäselvyyksiä jäsenmaksujen kirjaamisessa ja edelleen International Journal of Education Trough Art -lehden jakelussa. Selkeyttääksemme toimintatapoja ja välttääksemme yllämainittuja hankaluuksia jatkossa on Suomen InSEAn hallitus päättänyt, että henkilö- ja opiskelijajäsenet maksavat vuodesta 2011 jäsenmaksunsa suoraan kansainväliselle InSEAlle käyttäen heidän uutta online-palvelua netissä. Tämä maksukäytännön muutos ei aiheuta jäsenistölle lisäkustannuksia. Nettisivut löytyvät osoitteesta http://www.insea.org/

 

Yhteisöjäsenten jäsenmaksut Suomen InSEA laskuttaa entiseen tapaan. Lasku lähetetään maalis-huhtikuussa vuosikokouksen jälkeen. Suomen InSEAn yhteisöjäsenet osallistuvat kansainväliseen taidekasvattajien toimintaan tukemalla suomalaisten taidekasvattajien, taideopettajien ja –opiskelijoiden kansainvälistymistä. Suomen InSEAn tili on Sampo Pankki 800011-01463264. Jouko Pullinen hoitaa yhteisöjäsenmaksuja. 

 

Jäsenillä on mahdollisuus osallistua alueellisiin- ja maailmankongresseihin. Suomessa on pidetty Euroopan kongressit vuosina 1971, 1992, 2003 ja 2010. 

 

Suomen InSEA:n hallitus 2013:

 

Mira Kallio-Tavin 

Puheenjohtaja/ Chairman

Yliopistonlehtori/Lecturer of International Curriculum in Art Education

Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu/Aalto University, School of Arts, Design and Architecture

Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki

P.O. Box 11000

FI-00076 AALTO

Gsm:   +358 05 434 29 67 (toimisto/office)

          +358 40 74 75 720 (private)

Sähköposti/email: mira.kallio-tavin@aalto.fi

 

Mirja Hiltunen

Varapuheenjohtaja/Vice chairman

Taiteen tohtori/Doctor of Arts

Yliopistonlehtori, kuvataidekasvatus/University Lecturer in Art Education

Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, kuvataidekasvatus /University of Lapland,Faculty of Art and Design, Art Education

PL 122, 96101 Rovaniemi/P.O. Box 122, FI-96101 Rovaniemi

Gsm:    +358 40 4844 373 (toimisto/office)

+358 05 5408 884 (private)

+358 16 362 931 (fax)

Sähköposti/email: mirja.hiltunen@ulapland.fi

 

Kasperi Mäki-Reinikka

Sihteeri/Secretary

Opiskelija / Taidekasvatus

Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu/Aalto University, School of Arts, Design and Architecture

Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki

P.O. Box 11000

FI-00076 AALTO

Sähköposti/email: kasperi.maki-reinikka@aalto.fi

 

Jouko Pullinen

Taloudenhoitaja/treasurer

Yliopiston lehtori, kuvataide/Unversity Lecturer in Visual Arts

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö/University of Tampere, EDU

Tel. +35850 5112776

Postiosoite/Mailing address:

FI-33014 University of Tampere

Sähköposti/email: Jouko.Pullinen@uta.fi

pullinen.wordpress.com

 

Antti Lokka 
Jäsen / Member

Kuvataiteen lehtori/Lecturer in Art Education 

Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä

Opettajankoulutuslaitos / Dept. of Teacher Education
PO Box 35 Ohjelmakaari 10

FIN-40014 University of Jyväskylä 

Puh./ tel. +358 50 3863039

Sähköposti/email:antti.lokka@jyu.fi

 

Leena Hannula

 Jäsen / Member

 Museolehtori/Educational Curator

Sinebrychoffin taidemuseo/ Sinebrychoff Art Museum(The Finnish National Gallery)

Bulevardi 40

Puh. 09 17336475

Gsm. +358 (0)408681420

Sähköposti/email: leena.hannula@fng.fi

http://www.sinebrychoffintaidemuseo.fi/index.asp

 

Martina Paatela-Nieminen

Jäsen / Member

InSEA World Councilin jäsen / Member of InSEA World Council 

Dosentti, kuvataiteen didaktiikan yliopistonlehtori / Adjunct professor

Helsingin yliopisto / University of Helsinki 

Opettajankoulutuslaitos / Department of Teacher Education, Institute of Behavioural Sciences 

P.O. Box 8, FI-00014 University of Helsinki, Finland

Gsm.     +358-9-19129741 (toimisto/office)

             +358-405122650 (private)

Sähköposti/email: martina.paatela-nieminen@helsinki.fi 

 

 


Free help:

1. Learn how to use PBwiki: The PBwiki Manual

2. If you prefer video, watch a recording of our popular webinar, PBwiki 101: Your Guide to Wiki Basics.

3. Need more help? Sign up for a Free introductory webinar


uusin

Suomen InSEA ry - InSEA i Finland rf.                                         20.3.2012 Helsinki/Rovaniemi

 

 

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE                           

Tulevaisuuden perusopetus – valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako

 

 

 

 

 

 

Kannanotto Suomen InSEA ry:n -InSEA i Finland rf:n puolesta (jatkossa Suomen InSEA) korkeatasoisen suomalaisen taidekasvatuksen turvaamiseksi ja aseman vahvistamiseksi

 

 

Suomen InSEA on osa Unescon alaista maailman laajuista yhteisöä International Society for Education through Arts, joka toimii 60 eri maassa UNESCOn (the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) alaisena. Kansainvälinen InSEA perustettiin toisen maailmansodan jälkeen pitämään huolta lasten ja nuorten taidekasvatuksen turvaamisesta. InSEAn perustajana oli Herbert Read, jonka asettamat tavoitteet elävät yhä reflektoiden aikaansa ja ohjaavat taidekasvatusta ammatillisesti oikeaan suuntaan: kasvatus taiteen avulla on luonnollinen tapa kehittää ihmistä, minkä avulla opitaan ymmärtämään kulttuuriperintöä ja omaa identiteettiä.

 

Opetusministeriön asettama työryhmä on antanut esityksensä perusopetuksen tavoitteiksi ja tuntijaoksi. Siinä on pyritty lisäämään taide- ja taitoaineiden tuntimääriä ja esityksellä ajatellaan mahdollistettavan myös painotettu opetus taide- ja taitoaineissa ja aiempaa parempi kelpoisten opettajien saatavuus. Lisäys näyttäisi todellisuudessa olevan nimellinen, 56 vuosiviikkotunnista 57 tuntiin, eivätkä esitetyt toimenpiteet toteutuessaan edelleenkään takaa kaikille yhteisen opetuksen toteutumista taideaineissa perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla.

 

Suomen InSEA haluaa tuoda Opetus- ja kulttuuriministeriölle tiedoksi kantansa suomalaisen korkeatasoisen taidekasvatuksen aseman vahvistamisen tärkeydestä kansainvälisestä näkökulmasta.  Taideaineiden tarjoama kulttuurinen osaaminen tukee oppilaiden kykyä toimia kansainvälistyvässä ja kulttuurien välisessä yhteiskunnassamme. Kulttuuriteollisuus ja luova talous ovat merkittäviä tekijöitä kansantaloudessa ja kansainvälisessä kilpailussa. Tulevaisuudessa tämä kehitys vain vahvistuu.

 

Perusopetuksen uudistuksen yhteydessä on nostettu esille yhteiskunnallinen ja arvokasvatus, ympäristökasvatus sekä oppiaineiden välisen yhteistyön merkitys. Näitä sisältöjä käsitellään laajasti nimenomaan taideaineissa. Esimerkiksi kuvataiteessa nousee keskeiseksi mediaympäristön, rakennetun ympäristön ja esinekulttuurin tulkintakyky ja vaikuttamistapojen tuntemus. Ne ovat nykymaailmassa kulttuurisen lukutaidon peruselementtejä, joiden opetus on vaativaa ja edellyttää opettajalta laajaa visuaalisen kulttuurin eri ulottuvuuksien tuntemusta ja taidepedagogista osaamista. Ympäristötaidekasvatus on oma laaja ja keskeinen taidekasvatuksen opintokokonaisuus ja tutkimusala.

 

Suomalaisella taidekasvatuksella on perinteisesti ollut vahva asema niin yleissivistävän koulun taideopetuksessa, taiteen perusopetuksessa, museokasvatuksessa kuin harrastustoiminnassa. Taidekasvatuksen asema on kuitenkin heikentynyt viimeisimmissä perusopetuksen ja lukion uudistuksissa vaikka kulttuuriharrastuksilla ja taiteella on todettu monenlaisia positiivisia vaikutuksia myös ihmisen hyvinvointiin. Jo Lasten oikeuksien julistus velvoittaa valtiota huolehtimaan lasten henkisestä kehityksestä: artikla 29. Koulutuksen tulee kehittää lapsen kykyjä, ihmisoikeuksien, lapsen vanhempien sekä oman ja muiden kulttuurien kunnioittamista sekä suvaitsevaisuutta: artikla 31. Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään.

Taide- ja kulttuurikasvatus on pitkäjänteistä työtä ja sen tulokset näkyvät hitaasti. Taloudellinen tilanne ja opetus- ja kulttuuritoimeen suunnatut leikkaukset vaarantavat lasten ja perheiden kykyä elää henkisesti rikasta ja tasa-arvoista elämää. Toivomme tulevien poliittisten ratkaisujen tukevan lastemme ja nuorten hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa.  

 

 

 

 

Suomen InSEA painottaa, että:

 

 

  • Perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon sekä yleisten koulutuksen kehittämissuunnitelmien painopisteiden tulee taata suomalaisen kulttuuriosaamisen korkeatasoinen perusta ja jatkuvuus.

 

  • Haluamme erityisesti tuoda esiin huolemme tasa-arvoisesta ja syrjäytymistä ehkäisevästä lasten ja nuorten mahdollisuudesta ammatillisesti ohjattuun taidekasvatukseen kaikille Suomessa asuville lapsille.

 

  • Kansainvälistä huomioita saanut, korkealle arvostettu taideopetuksemme taso peruskoulussa tulisi säilyttää kehittämällä sitä edelleen sekä sisällöllisesti että määrällisesti. Näin lapsille ja nuorille voitaisiin jatkossakin taata monipuolinen ja yhteiskunnan muutoksiin vastaava kasvu- ja oppimisympäristö.

 

  • Taidekasvatusta on vahvistettava tarjoamalla taide- ja taitoaineita läpi koko peruskoulun jokaisella luokka-asteella. Näiden aineiden asemaa tulisi vahvistaa tasapuolisesti myös vuosiluokilla 7-9, jossa opiskellaan pätevän aineenopettajan johdolla.  Lisäksi luokanopettajakoulutukseen sisältyvien taide- ja taitoaineiden opintojen määrää tulisi lisätä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.